شرح وظایف اداره کل منابع انسانی و تدارکات

 • طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده و برگزاری دوره های آموزشی داخلی و خارجی و همایش داخلی و تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان سازمان؛
 • نظارت بر حسن اجرا، ارزشیابی و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی؛
 • انجام امور مربوط به جذب، استخدام، آزمون های تخصصی، حقوق و مزایا، کمک هزینه ها، احتساب سوابق خدمت، انتصاب،انتقال، تبدیل وضعیت، مرخصی، ماموریت، ارتقاء گروه و پایان خدمت؛
 • ثبت سوابق کارگزینی و نگهداری پرونده ها؛
 • ارسال مدارک اتهامی به دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و اجرای احکام و آراء صادره؛
 • اجرای برنامه های منتج از ارزیابی عملکرد، طرح مسیر شغلی، ارتقاء رتبه و طبقه افراد؛
 • استقرار نظام ها و سبک های مدیریت نوین در حوزه منابع انسانی؛
 • انجام امور مربوط به برنامه ها و تسهیلات رفاهی و مددکاری اجتماعی، درمانی، ورزشی، عمر و حوادث و بیمه تکمیلی کارکنان شاغل و بازنشسته؛
 • اجرای استاندارد برای بهینه سازی جا و مکان و نحوه استقرار واحدها؛
 • نظارت بر انجام امور مربوط به توسعه و نگهداری برق، تاسیسات، ساختمان ها و وسائط نقلیه؛
 • پیش بینی و تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات و مایحتاج سازمان و خرید های مورد نیاز بر اساس آئین نامه معاملات؛
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛
 • انجام امور مربوط به تهیه بلیط هواپیما و صدور روادید برای اعزام کارکنان مورد نظر؛
 • انجام امور مربوط به جذب و نگهداری نیروهای شرکتی در قالب قرارداد حجمی، اعمال نظارت و کنترل لازم؛
 • تحویل و ثبت نامه های وارده و ثبت و ارسال نامه های صادره.

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL