شرح وظایف دفتر حراست

 • آگاه سازی به موقع از نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی و خارجی به مسئولین مربوط؛
 • ارائه خدمات اطلاعاتی در زمینه عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه به بالاترین مقام دستگاه؛
 • صیانت از کارکنان دستگاه و تشکیل بایگانی حفاظتی کارکنان؛
 • جمع آوری اطلاعات محیط، مراکز تابعه و اقشار مرتبط و ارزیابی و تجزیه و تحلیل اخبار و گزارش ها برای ارائه به بالاترین مقام دستگاه؛
 • تعیین مشاغل حساس دستگاه بر اساس ضوابط وزارت اطلاعات؛
 • بررسی و تعیین صلاحیت نامزدهای تصدی مشاغل حساس با کسب نظر از وزارت اطلاعات و اعلام نتیجه آن به بالاترین مقام دستگاه؛
 • بررسی و اعلام نظر راجع به صلاحیت کارکنان، پیمانکاران و هیات های اعزامی به خارج از کشور و انجام امور حفاظتی آنان و همچنین افراد و هیات های خارجی وارده به کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات؛
 • شناسایی عوامل فساد اداری، مالی و اقتصادی در دستگاه و همکاری با وزارت اطلاعات در کشف و مقابله با آن ها و ارائه گزارش های مستند و مربوط به بالاترین مقام دستگاه؛
 • شناسایی آسیب ها و تهدیدات و ارائه گزارش های مربوط به بالاترین مقام دستگاه؛
 • تهیه، تنظیم و ابلاغ طرح های حفاظت و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با توجه به سیاست های سند راهبردی افتا و دستورالعمل های وزارت اطلاعات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی؛
 • نظارت بر نحوه حفاظت از سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و داده های دستگاه مطبوع؛
 • نظارت بر افراد و شرکت های اجرا کننده طرح های فناوری اطلاعات در دستگاه متبوع؛
 • تعیین صلاحیت افراد و شرکت های حوزه کاری فناوری اطلاعات که با دستگاه همکاری می کنند بر اساس ضوابط وزارت اطلاعات و از طریق واحد حفاظت کارکنان؛
 • عضویت در کمیته امنیت اطلاعات دستگاه(ISMS)؛
 • طراحی طرح های حفاظت از اخبار، اطلاعات، اسناد و مدارک و نظارت بر اجرای آن ها و قوانین و مقررات مربوط در دستگاه؛
 • اداره دبیرخانه محرمانه مکاتبات، اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده در حراست به منظور تمرکز کلیه اقدامات مربوط به حفاظت اسناد و اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در دستگاه؛
 • صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان و مترددین به اماکن و تاسیسات دستگاه با کسب مجوز از واحد حفاظت پرسنلی؛
 • اعلام نظر در مورد تقلیل طبقه بندی اسناد دستگاه و امحاء آنها بر اساس ضوابط اعلامی سازمان حراست کل کشور؛
 • نظارت و کنترل بر فرآیند تولید، گردش ، بایگانی و امحا اسناد طبقه بندی شده دستگاه؛
 • طراحی و تدوین طرح های حفاظت فیزیکی در مورد اماکن، اموال، تاسیسات، جلسات و مراسم دستگاه و نظارت بر اجرای طرح های فوق و قوانین و مقررات مربوط؛
 • اجرای طرح های حفاظت فیزیکی در مورد اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و اشیا و اموال خاص؛
 • ضابطه مند نمودن و کنترل افراد و وسائط نقلیه متردد به اماکن و تاسیسات دستگاه؛
 • اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غیرعامل؛
 • تهیه و بکارگیری وسایل حفاظتی الکترونیکی به منظور افزایش ضریب حفاظتی اماکن و تاسیسات؛
 • پیگیری برای تعیین رده حفاظتی اماکن و تاسیسات دستگاه از شورای امنیت کشور برابر ضوابط؛
 • پیگیری و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های حفاظتی مربوط.

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL