شرح وظایف اداره کل صدور پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات

  • بررسی مدارک و درخواست متقاضیان ارایه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تطبیق آن ها با شرایط و ضوابط مصوب و صدور پروانه فعالیت و بهره برداری هرگونه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
  • تدوین و بازنگری قوانین و مقررات پستی، مخابراتی و ارتباطی به منظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان و صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارایه کنندگان خدمات پستی و مخابراتی، تنظیم روابط ارایه کنندگان؛
  • تدوین و ارایه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیر مجاز پستی و مخابراتی؛
  • تدوین ضوابط و مقررات حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات؛
  • تهیه اطلاعات و آمار کلیه پروانه های صادره؛
  • اطلاع رسانی به هنگام ضوابط و مقررات مصوب صدور پروانه ارائه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات؛
  • ابلاغ مصوبات کمیسیون در مورد پروانه های صادره به ذینفعان بخش جهت اجرا.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL