شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و امور منابع

 • نظارت بر کلیه امور اداری، استخدامی، مالی و اجرایی سازمان در چارچوب قوانین و مقررات؛
 • پیگیری و نظارت بر امور مربوط به جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی سازمان و امضا احکام پرسنلی صادره براساس اختیارات تفویض شده؛
 • نظارت بر خرید و تامین تجهیزات و لوازم اداری و مصرفی مورد نیاز؛
 • تائید و امضا اسناد مالی براساس اختیارات تفویض شده؛
 • نظارت و پیگیری وصول منابع پیش بینی شده و برنامه ریزی در جهت تحقق آن؛
 • نظارت بر تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه ها، اهداف کمی و کیفی و برنامه ها؛
 • نظارت بر فرآیند بودجه ریزی شامل پیش بینی، تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه و اجرا براساس قوانین و ضوابط و سیاست های کلان دولت؛
 • نظارت بر تهیه، تنظیم و اصلاح ساختار سازمانی در تطبیق با برنامه های کلان و ملی، سیاست ها، ضوابط و مقررات مربوطه؛
 • نظارت بر مطالعه، تهیه، تدوین و اجرای رویکردها و روش های نوین مدیریتی در سازمان؛
 • نظارت بر ایجاد، توسعه و نگهداری سامانه های نرم افزاری و شبکه های ارتباطی سازمان؛
 • نظارت بر استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطوح سازمان، مدیران و کارکنان؛
 • نظارت بر ارتقای سلامت نظام اداری؛
 • نظارت بر فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات وارده و تحلیل آنها.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL