شرح وظایف اداره کل توسعه و نظارت بر خدمات عمومی اجباری فاوا

 • نظارت بر اجرای کلیه قوانین، ضوابط و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رابطه با خدمات عمومی اجباری فاوا (USO
 • مشارکت و همکاری در تدوین ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با خدمات عمومی اجباری فاوا (USO
 • اولویت بندی انجام پروژه های خدمات عمومی اجباری فاوا (USO
 • ارایه برنامه های توسعه ای (USO) براساس اولویت بندی انجام شده؛
 • هدف گذاری و نظارت بر تامین منابع و مصارف مالی و تعرفه ارایه خدمات عمومی اجباری فاوا (USO
 • نظارت بر کیفیت و استمرار سرویس دهی خدمات و ارایه راهکار به منظور انجام خدمات مطلوب تر؛
 • شناسایی گستره جغرافیایی مناطق مشمول خدمات عمومی اجباری فاوا (USO
 • بررسی شکایات و تعیین جرایم و خسارات احتمالی براساس ساز و کارهای ارایه شده و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛
 • توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم نمودن الزامات آن به منظور ارایه خدمات عمومی؛
 • نظارت بر کلیه مراحل اجرایی قراردادها از برنامه ریزی، طراحی، خرید تا نصب و راه اندازی تجهیزات؛
 • طراحی فرآیند مناقصات و چگونگی ارزیابی مناقصه و انتخاب برنده آن؛
 • بازرسی، پرداخت و حسابداری فنی؛
 • مدلسازی هزینه ای و برآورد یارانه ها؛
 • انجام پروژه های مطالعاتی جهت شناسایی بازار خدمات عمومی و نحوه مشارکت اپراتورها در راستای ارایه مطلوب خدمات؛
 • ارایه راهکار به منظور استفاده حداکثری از تجهیزات تولید داخل جهت اجرای پروژه های حوزه ICT؛
 • معرفی تولیدکنندگان داخلی جهت دریافت تسهیلات از محل درآمدهای منابع مالی USO به صورت وام وجوه اداری شده و یا سایر تسهیلات قانونی به منظور ساخت تجهیزات مورد نیاز حوزه ICT.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL