شرح وظایف ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 • انجام کلیه فعالیت های مربوطه به امور مالی سازمان و دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تنظیم و کنترل حساب ها در چارچوب اعتبارات مصوب طبق قوانین و مقررات جاری کشور و آیین نامه ها و ضوابط اجرایی بودجه؛
 • انجام کلیه فعالیت های مرتبط با عملیات مالی سازمان و دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشتمل بر اقدامات مربوط به تنظیم اسناد هزینه، لیست پرداختی ها به کارکنان و تنظیم اسناد حسابداری؛
 • درخواست وجه تخصیص اعتبارات بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از خزانه داری کل و پیگیری آن در چارچوب اعتبارات مصوب و موافقتنامه های متبادله؛
 • پیگیری و نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای؛
 • نگهداری حساب اعتبارات مصوب اعم از تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای به تفکیک فصول هزینه، فعالیت، پروژه، (مواد) طرح و برنامه های مصوب و تهیه گزارش های مربوطه؛
 • انجام کلیه اقدامات در مورد تهیه و تنظیم اسناد هزینه های انجام شده اعم از جاری و سنواتی و پرسنلی؛
 • رسیدگی به اسناد مالی و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری کشور و آیین نامه های داخلی و ضوابط اجرایی بودجه؛
 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به مسائل امور مالی و سایر فعالیت های مرتبط به منظور اجرای صحیح ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی؛
 • انجام کلیه فعالیت های مربوط به عملیات حسابداری شامل ثبت ارقام در دفاتر حسابداری (رایانه ای)، ضبط اسناد مالی و ضمانتنامه ها، تنظیم پرونده های مورد لزوم و سایر مدارک مرتبط  با دریافت و پرداخت، بایگانی اسناد و مدارک مالی، تهیه صورتحساب ها و تراز ماهانه و نهایی؛
 • نگهداری حساب اموال سازمان در قالب آیین نامه اموال دولتی و سایر مقررات مربوطه؛
 • انجام پیگیری کلیه فعالیت های مربوط به درآمدهای سازمان و دبیرخانه و نگهداری حساب درآمد و انتقال آن به خزانه و اخذ تاییدیه و تهیه گزارش های لازم؛
 • نگهداری حساب و انجام کلیه اقدامات لازم در مورد سپرده های اشخاص و تضمینات و سایر امور مرتبط با دریافت و پرداخت؛
 • انجام کلیه اقدامات لازم در خصوص بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران؛
 • روزآمدسازی سیستم حسابداری و حقوق و دستمزد و اموال متناسب با کنترل های داخلی و آیین نامه و دستور العمل های مالی و استخدامی به منظور حسن اجرای امور مالی سازمان و دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL