• استقرار نظام جامع مدیریت در سطح سازمان مشتمل بر سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان؛
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه سازمان و مناطق تابعه؛
 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان؛
 • مکانیزه نمودن فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد سازمان؛
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان براساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله از آن؛
 • تهیه و تنظیم اجرای برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی برای سنجش میزان مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع؛
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات؛
 • کشف سو جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارایه گزارش به ریاست سازمان و سایر مراجع ذیربط؛
 • تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط؛
 • استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح سازمان و مناطق تابعه و نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات؛
 • استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در سطح سازمان و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر اتوماسیون های سازمان و روزآمد نمودن آن؛
 • پیش بینی تمهیدات جهت برقراری ارتباط و تعامل دوسویه بین مردم و سازمان و دریافت موارد مردمی؛
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارایه گزارش به ریاست سازمان و سایر مراجع ذیربط.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL