به کلیه مزایده گران شرکت کننده در مزایده عمومی دو مرحله ای به شماره 01/م/95

دوشنبه 13 دي 1395

با موضوع "واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی" ( اصلاحیه شماره دو )

                                                                                                       بسمه تعالی


به کلیه مزایده گران شرکت کننده در مزایده عمومی دو مرحله ای به شماره 01/م/95
با موضوع "واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی" (اصلاحیه شماره دو)

باسلام واحترام
ضمن تشکر از حضور در مزایده عمومی دو مرحله ای با موضوع "واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی" به شماره 01/م/95 ، نظر آن شرکت را به تغییر در برنامه زمان بندی مزایده، به شرح ذیل جلب می نماید.

ردیف موضوع تاریخ
1 تسلیم پیشنهاد تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 95.12.15  
2 گشایش پاکت ها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 95.12.16  

بدیهی است سایر مفاد اسناد مزایده کماکان به قوت خود باقی است.

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL