آگهی مزایده عمومی به شماره 01/م/95

دوشنبه 12 مهر 1395

واگذاری پروانه ایجاد و بهره¬برداری از شبکه ارائه خدمات پستی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آگهی مزایده عمومی به شماره 01/م/95
" واگذاری پروانه ایجاد و بهره¬برداری از شبکه ارائه خدمات پستی "

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مصوبه شماره 4 جلسه شماره 239 مورخ 03/05/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در نظر دارد " پروانه ایجاد و بهره¬برداری از شبکه ارائه خدمات پستی " را به شرکت¬های غیردولتی که وفق قوانین و مقررات در ایران به ثبت رسیده باشند از طریق تشریفات قانونی مزایده با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مزایده واگذار نماید.
نحوه خرید اسناد: داوطلبان شرکت در مزایده می¬توانند، پس از نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 500.000 ریال
(غیر قابل استرداد ) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز( سیبا ) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اصل فیش واریزی) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی www.cra.ir زیر پورتال مناقصات (خدمات الکترونیک، آیتم شرکت در مناقصات) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقی خود و بارگذاری فیش واریزی و معرفی نامه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی( خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان- روبروی خیابان شهید قندی – ورودی 17 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- سازمان تنظیم مقررات – طبقه اول اتاق خرید و قراردادها ) تسلیم و رسید دریافت نمایند. لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد. بدیهی است ارایه اصل فیش واریزی خرید اسناد و معرفی نامه معتبر به ضمیمه اسناد مندرج در پاکت "ب" مزایده الزامی است.
تاریخ شروع فروش اسناد مزایده :روز شنبه مورخ 95.7.17 تاریخ پایان فروش اسناد مزایده: روز شنبه مورخ 95.8.15  
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 20.000.000.000 ( بیست میلیارد ) ریال
تاریخ نشست پرسش و پاسخ در رابطه با موضوع مزایده: زمان و محل تشکیل نشست متعاقباً اعلام خواهد شد.
تاریخ تسلیم پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 95.10.14  
محل تسلیم اسناد: تهران- خیابان شریعتی- پایین¬تر از پل سیدخندان- ساختمان مرکزی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- طبقه اول- اتاق 1/106 - اداره خرید و قراردادها
تاریخ گشایش پاکت¬های (الف) و (ب) پیشنهاد: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 95.10.15  واقع در نشانی فوق الاشاره
تاریخ گشایش پاکت (ج): در زمان گشایش پاکات (الف) و (ب) اعلام می¬گردد.

آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرارگرفته است. نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها : 89662526- 021 تلفن تماس واحد فنی: 89661308 - 021

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL