فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 19/س /95

چهارشنبه 14 مهر 1395

ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات (SL)
بسمه تعالی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 19/س /95
ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات (SL)
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درنظر دارد به استناد مفاد تصویب نامه شماره193542ت42986ک مورخ 01/10/88 به منظور انتخاب مشاور به شناسایی مشاوران ذیصلاح از طریق فراخوان عمومی نماید. لذا از کلیه
اشخاص حقوقی که دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط (دارای رتبه‌ی یک (1) شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «تولید و پشتیبانی نرم ‌افزارهای سفارش مشتری» و رتبه¬ی یک (1) شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «شبکه داده¬های رایانه ای و مخابراتی) می باشند، دعوت می گردد. چنانچه اشخاص حقوقی مایل باشند می توانند اسناد ارزیابی کیفی را به نام گروه مشارکت مدنی ( کنسرسیوم ) در حال تشکیل خریداری نمایند و عضو پیشرو در مناقصه می بایست دارای رتبه‌ی یک (1) شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «تولید و پشتیبانی نرم ‌افزارهای سفارش مشتری» داشته باشد . ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای پروانه ارائه خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نباشند.
ضمن اعلام آمادگی پس از نشرآگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 500.000 ریال (غیر قابل استرداد ) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز(سیبا) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اصل فیش واریزی) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی WWW.cra.ir زیرپورتال مناقصات (آیتم شرکت در مناقصات) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقی خود و بارگذاری فیش واریزی و معرفی نامه نسبت به دریافت فرم های ارزیابی کیفی اقدام و مدارک مربوطه را مطابق با جدول امتیاز دهی تکمیل و کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان - ساختمان سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی – طبقه اول - اتاق شماره 1/106 - اداره خرید و قراردادها تسلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است ارایه اصل فیش واریزی خرید اسناد و معرفی نامه معتبر به ضمیمه اسناد مندرج در پاکات ارزیابی کیفی الزامی است.
1. تاریخ شروع فروش اسناد ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ 95.7.18
2. تاریخ پایان فروش اسناد ارزیابی کیفی : روز سه شنبه مورخ 95.7.27
3. تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی: تا ساعت 16:00 روز شنبه 95.8.8
بر روی پاکت های تنظیم شده عبارت " فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ایجاد سامانه اندازه‌گیری کیفیت خدمت (QoS) و کیفیت تجربه (QoE) اینترنت کشور و سامانه پایش سطح خدمات (SL ) "درج گردیده و پاکت به صورت لاک و مهر شده ارایه گردد.
این فراخوان صرفاً جهت ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط (تهیه لیست بلند وکوتاه) بوده و هیچ تعهدی برای این سازمان ندارد.
بدیهی است درصورت عدم ارسال مدارک مطابق با فرمت ارایه شده صلاحیت شرکت متقاضی قابل بررسی نخواهد بود.
ضمناً آگهی ارزیابی کیفی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرارخواهد گرفت.
نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662526-021 و شماره فکس 89662522-021
تلفن تماس واحد فنی : 89661606-021

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL