آگهی حراج شماره 02/م/95

شنبه 11 دي 1395

فروش خودروهای مازاد

بسمه تعالی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آگهی حراج شماره 02/م/95
فروش خودروهای مازاد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد براساس مجوز شماره 99-94-0046 مورخ 19/03/94وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد 5 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق حراج حضوری به اشخاص واجد شرایط (حقیقی یا حقوقی ) واگذار نماید.
داوطلبان شرکت در حراج می¬توانند جهت دریافت اسناد حراج مزبور به سایت سازمان به نشانی اینترنتی WWW.CRA.IR مراجعه و پس از مطالعه دقیق اسناد ، کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل )صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت( برای اشخاص حقوقی رسانده و به تفکیک هرخودرو به نشانی تهران ـ خیابان شریعتی ـ پایین تر از پل سید خندان ـ ساختمان سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی- طبقه اول – اداره خرید و قراردادها تسلیم و رسید دریافت نمایند. لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد
تاریخ شروع فروش اسناد حراج : روز سه شنبه مورخ 95.10.14
تاریخ پایان فروش اسناد حراج : تا پایان روز سه شنبه مورخ 95.10.21
تاریخ تسلیم پیشنهاد: تا ساعت 16:30 روز چهار شنبه مورخ 95.11.6
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662529- 021 و شماره فکس :88466656
تلفن تماس واحد فنی: 89662510 – 021 و 88114349 - 021

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL