آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف شماره 22/س/95

سه شنبه 7 دي 1395

خرید، اجرا، تجهیز و پشتیبانی سرویس های شبکه مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف شماره 22/س/95
خرید، اجرا، تجهیز و پشتیبانی سرویس های شبکه مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد " خرید ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی سرویس های شبکه مراکز داده سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی" به شرح ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط (دارای گواهی رتبه 1 شبکه داده ها و رتبه 3 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از شورای عالی انفورماتیک) واگذار نماید.چنانچه اشخاص حقوقی مایل باشند می توانند اسناد ارزیابی کیفی را به نام گروه مشارکت مدنی (کنسرسیوم) در حال تشکیل خریداری نمایند و عضو پیشرو در مناقصه می بایست دارای گواهی رتبه یک شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک باشد
داوطلبان شرکت در مناقصه می¬توانند پس از نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 500.000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری - سیستم متمرکز (سیبا) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( اصل فیش واریزی ) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی www.cra.ir زیر پورتال مناقصات (خدمات الکترونیک ، آیتم شرکت در مناقصات) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقی خود و بارگذاری فیش واریزی و معرفی نامه نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی ( خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سید خندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ورودی هفده وزارتخانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، طبقه اول ، اداره خرید و قراردادها ، اتاق106.1 ) مراجعه و پس از تسلیم رسید دریافت نمایند. بدیهی است ارائه اصل فیش واریزی خرید اسناد و معرفی نامه معتبر به ضمیمه اسناد مندرج در پاکت "کیفی" الزامی است.
1. تاریخ شروع فروش اسناد ارزیابی کیفی: روز شنبه مورخ 95.10.11  
2. تاریخ پایان فروش اسناد ارزیابی کیفی : روز شنبه مورخ 95.10.18  
3. تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی: تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ 95.11.4  

آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرارگرفته است. نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662529-021
تلفن تماس واحد فنی: 88112107 و 88112363 و 86011134 و 89662686 - 021

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL