آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف شماره 20/س/95

شنبه 24 مهر 1395

ساخت، اجرا، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

                                                                                                        بسمه تعالی

                                                                                           وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
                                                                                     سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
                                            آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف شماره 20/س/95
                                 ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد "ساخت ، اجرا ، تجهیز و پشتیبانی زیرساخت فیزیکی مراکز داده سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی" به شرح ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط (دارای گواهی رتبه یک شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک) واگذار نماید. چنانچه اشخاص حقوقی مایل باشند می توانند اسناد ارزیابی کیفی را به نام گروه مشارکت مدنی (کنسرسیوم) در حال تشکیل خریداری نمایند و عضو پیشرو در مناقصه می بایست دارای گواهی رتبه یک شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک باشد.
داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند پس از نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 500/000 ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری - سیستم متمرکز( سیبا) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اصل فیش واریزی) قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی www.cra.ir زیر پورتال مناقصات (خدمات الکترونیک، آیتم شرکت در مناقصات) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقی خود و بارگذاری فیش واریزی و معرفی نامه نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی ( خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهیدقندی، ورودی هفده وزارتخانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبقه اول، اداره خرید و قراردادها، اتاق1.106 ) مراجعه و پس از تسلیم رسید دریافت نمایند. بدیهی است ارائه اصل فیش واریزی خرید اسناد و معرفی نامه معتبر به ضمیمه اسناد مندرج در پاکت "کیفی" الزامی است.
1. تاریخ شروع فروش اسناد ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ 1395/07/25
2. تاریخ پایان فروش اسناد ارزیابی کیفی : روز یکشنبه مورخ 1395/08/02
3. تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی: تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ 1395/08/17

آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرارگرفته است. نشانی سایت سازمان: WWW.CRA.IR

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 89662529-021 تلفن تماس واحد فنی: 88112107 و 88112363 و 86011134 و 89662686 - 021

                                                                                     سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL