اهم شرح وظایف این اداره کل :
1. پایش منظم طیف فرکانس و اندازه گیری و محاسبه منظم میزان اشغال باندها و کانال های فرکانسی مطابق با پارامترهای تعریف شده،؛
2. تطبیق و تایید ناحیه تحت پوشش یک ایستگاه رادیویی مطابق پروانه و بررسی تعیین فاصله فرکانسی و فاصله جغرافیایی مورد نیاز بین ایستگاه های رادیویی؛
3. جلوگیری از هرگونه بهره برداری غیرمجاز (بدون پروانه) از طیف فرکانس/ تجهیزات رادیویی و توقیف تجهیزات رادیویی مربوطه؛
4. انجام پیگیری های حقوقی و قضایی با تشکیل پرونده در مراجع قضایی برای متخلفین براساس قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای؛
5. نظارت بر فعالیت دارندگان پروانه خرید و فروش تجهیزات رادیویی و جلوگیری از فعالیت شرکت های بدون پروانه؛
6. کنترل منظم سطح تشعشعات الکترومغناطیسی ،جلوگیری از فعالیت فرستنده های با توان تشعشعی بیش از حد مجاز و رفع تداخلات اعلام شده در حداقل زمان ممکن؛
7. پیگیری وصول حق فرکانس از دارندگان پروانه بهره برداری از فرکانس؛
8. بازدید و بازرسی به منظور تطبیق پارامترهای عمومی و فنی شبکه ها و ایستگاه های رادیویی و نظارت بر هر گونه تحویل تجهیزات رادیویی مطابق پروانه های صادره؛
9. انجام امور نصب و نگهداری تجهیزات و تعمیرات آنها؛
10. نظارت و اعمال ضوابط استاندارد در ارایه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه ها و سرویس های فناوری اطلاعات؛
11. ایجاد و راه اندازی ایستگاه های پایش و جهت یابی منطقه تحت پوشش مطابق طرح جامع پایش طیف فرکانس و بهره برداری از آنها؛
12. آزمایش تطبیق تجهیزات رادیویی با استانداردهای فنی؛
13. نظارت منظم و دوره ای بر فعالیت کلیه دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و اطمینان از رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه؛
14. نظارت بر موافقتنامه های سطح خدمات (SLA) ارتباطی و فناوری اطلاعات،تضمین کیفیت (QA)؛ کیفیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تعرفه آن که توسط دارندگان پروانه ارایه می شود؛
15. دریافت و رسیدگی به شکایات مشترکین و متقاضیان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از دارندگان پروانه؛
16. نظارت بر اجرای تعهدات توسعه خدمات و سرویس های مندرج در پروانه اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
17. شناسایی و جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و نظارت بر حسن عملکرد دارندگان پروانه؛
18. بررسی و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت دسترسی ارتباطی روستاهای منطقه تحت پوشش و نظارت بر اجرای پروژه های USO در منطقه تحت پوشش و تهیه و ارسال گزارش؛
19. نظارت بر اجرای مقررات، ضوابط و دستورالعمل های سازمان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص استفاده از شماره و کدهای خدماتی در منطقه تحت پوشش و پیگیری دریافت تعرفه های مربوطه؛
20. جمع آوری مشکلات دسترسی به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در شهرها و روستاهای منطقه تحت پوشش و تهیه گزارش های تحلیلی برای پیگیری رفع این مشکلات؛
21. نظارت بر تولید و ساخت تجهیزات ارتباطی؛
22. شناسایی، توقیف و جلوگیری از فعالیت تجهیزات غیرمجاز و غیر استاندارد و نیز رفع توقیف تجهیزات حسب مقررات؛
23. ثبت سفارش تجهیزات رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
24. نظارت بر ورود و خروج تجهیزات رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات و مطابقت تجهیزات مربوطه با پروانه های صادره.

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL