شرح وظایف معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه

  • مدیریت فناوری و اقتصاد بخش با توجه به نیازسنجی بخش، امکان سنجی و انتخاب فناوری ها، تعیین حدود فعالیت پروانه ها و شاخص گذاری بخش؛
  • مدیریت و تخصیص منابع ملی محدود:شناره ها، آدرس ها، طیف امواج رادیویی؛
  • تنظیم و اصلاح مقررات بخش:تدوین ضوابط فنی و مالی، تدوین آیین نامه ها  و دستورالعمل ها، تدوین تعرفه و تدوین ضوابط حاکم بر پروانه ها و سایر مقررات لازم؛
  • صدور پروانه و مجوز در حوزه های مخابراتی، فناوری اطلاعات، پستی، خدماتی و ارزش افزوده و رادیویی؛
  • ابلاغ مصوبات کمیسیون در مورد پروانه های صادره به ذینفعان بخش جهت اجرا؛
  • تعیین نرخ حق الامتیاز صدور پروانه و حق السهم دولت ناشی از صدور مجوز ارائه خدمات؛
  • مدیریت و تنظیم روابط دارندگان پروانه؛
  • مطالعه و بررسی فناوری های نوین جهت توسعه و ارتقاء بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
  • نظارت بر تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی و اعمال آن و تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و بکارگیری آزمایشگاه ها و مراجع تائید نمونه داخلی و خارجی.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL