شرح وظایف اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی

  • تهیه و بازنگری قوانین، آئین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، ضوابط فنی و فرآیندهای اداری و فنی مرتبط با ارتباطات رادیویی و مدارات ماهواره ای؛
  • تهیه و بازنگری جدول ملی تخصیص فرکانس، طرح های فرکانسی در باندهای فرکانسی مختلف و جداول قیمت طیف؛
  • بررسی، مطالعه و ارائه طرح جامع مدیریت طیف؛
  • ارزیابی استفاده از طیف امواج رادیویی توسط بهره برداران و برنامه ریزی استفاده از فرکانس در سطح ملی و بین الملل؛
  • مطالعات اقتصادی و مهندسی طیف به منظور ارتقاء سطح بهره وری از طیف در راستای وظایف اداره کل؛
  • ثبت اطلاعات شبکه های رادیویی متقاضیان استفاده از طیف امواج رادیویی و دستگاه های رادیویی، پردازش و استفاده از آن در فرآیندهای مدیریت طیف؛
  • صدور، اصلاح و مدیریت انواع پروانه های رادیویی، مجوزها و گواهی نامه های مرتبط با شبکه ها و تجهیزات رادیویی و استفاده از طیف امواج رادیویی؛
  • برنامه ریزی در جهت تقویت فعالیت های رادیوآماتوری در کشور؛
  • به روز رسانی مدل انتشار امواج در کشور؛
  • ابلاغ مصوبات کمیسیون در مورد پروانه های صادره به ذینفعان بخش جهت اجرا.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL