شرح وظایف گروه نظارت بر امور درآمدها

  • محاسبه، اعلام و پیگیری وصول مطالبات قابل اخذ سازمان از اپراتورها و بهره برداران بر اساس مفاد پروانه های صادره؛
  • پیش بینی درآمد برای سالهای آتی با توجه به پروانه های صادره و همچنین برنامه های در دست اقدام سازمان جهت ارائه پروانه خدمات جدید؛
  • پیگیری مطالبات معوقه سازمان با همکاری معاونت نظارت و اعمال مقررات و دفتر حقوقی سازمان؛
  • بررسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالی اپراتورها و بهره برداران.

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL