شرح وظایف اداره کل استاندارد و تائید نمونه

  • تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و پیشنهاد آن ها به مراجع ذیربط؛
  • اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور؛
  • تعیین فرآیندهای قانونی برای ارائه  خدمات مهندسی آزمون نمونه تجهیزات ارتباطی جهت اعلام به آزمایشگاه های تایید نمونه و نظارت بر روند انجام آزمون ها در آن آزمایشگاه ها؛
  • بررسی نمونه تجهیزات دریافت شده، تعیین استانداردهای مرتبط و ارزیابی و هماهنگی با آزمایشگاه مورد نظر جهت ارسال تجهیزات؛
  • ارزیابی نتایج اعلام شده در گزارش آزمایشگاه به منظور تصمیم گیری جهت ترخیص یا مرجوع نمودن تجهیزات؛
  • ارزیابی و صدور اعتبارنامه برای آزمایشگاه های تایید نمونه داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن ها؛
  • ارزیابی و تایید مراجع آزمایشگاه های تایید نمونه خارجی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت همکاری با سازمان و نظارت بر آن ها؛
  • برقراری ارتباط و هماهنگی با سایر سازمان های داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت های استانداردسازی؛
  • مطالعه و بررسی اسناد مربوط به استانداردهای منطقه ای و بین المللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت لزوم شرکت در اجلاس ها و کمیته های ملی و بین المللی در حوزه تدوین استاندارد؛
  • اعلام استاندارد های مصوب و تجهیرات تایید نمونه شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به صورت به روز.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL