پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
سرویس رادیوآماتوری یک سرویس ارتباط رادیویی به منظور خودآموزی، ارتباط متقابل و تحقیقات فنی است که توسط آماتورها به عمل می‌آید. آماتورها، افرادی با مجوز لازم، علاقمند به فنون رادیویی، منحصرا با انگیزه شخصی و بدون هدف بهره‌گیری مالی هستند. رادیو آماتورها بسته به توانایی های خود در سه سطح درجه 3 (مبتدی)، درجه 2 (عمومی) و درجه 1 (پیشرفته) قرار می گیرند.
آزمون رادیوآماتوری:
علاقه مندان به شرکت در فعالیت های رادیوآماتوری می توانند در آزمون رادیوآماتوری که توسط سازمان برگزار می شود شرکت نمایند. این آزمون در دو مرحله تئوری و عملی صورت می پذیرد.
آزمون تئوری مشتمل بر دو بخش مقرراتی و فنی به شرح زیر می باشد و از پذیرفته شدگان آزمون تئوری، آزمون عملی مخابره مورس به تعداد ۵ کلمه در دقیقه به عمل می آید.
الف) بخش مقرراتی:
قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)؛
آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)؛
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
ماده ۲۵ از کتاب مقررات رادیویی ITU.
ب)بخش فنی:
• فرستنده و گیرنده های آنالوگ؛
• انتشار امواج باند HF؛
• آنتن های سیمی؛
• روش های ارتباط آماتوری.
گواهینامه رادیوآماتوری:
دارندگان گواهینامه رادیوآماتوری با اخذ پروانه ایستگاه رادیوآماتوری حسب نوع سطح می توانند در باندهای فرکانسی رادیو آماتوری در باند HF (باندهای فرکانسی 7، 14، 21 و 28 مگاهرتز ) و باند فرکانسی VHF ( تکه باند فرکانسی 146-144 مگاهرتز ) با شرایط فنی مندرج در پروانه رادیویی صادره سازمان و رعایت مفاد مندرج در قسمت دوم آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) فعالیت نمایند.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
دارنده پروانه رادیوآماتوری در صورت تمایل به تمدید پروانه باید حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام نماید. در غیر اینصورت سازمان مسئولیت و تعهدی مبنی بر تمدید پروانه نخواهد داشت.
هرگاه رادیوآماتور تمایل به ایجاد تغییر در پارامترهای ایستگاه باشد باید موضوع را کتبا به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی اعلام نماید و جزئیات تغییرات را شرح دهد. بدیهی است پس از اعمال تغییرات پروانه ایستگاه قبلی لغو و پروانه جدید صادر خواهد شد.
گواهینامه رادیوآماتوری:
دارندگان گواهینامه رادیوآماتوری یک ماه پیش از خاتمه اعتبار گواهینامه باید درخواست خود را بصورت کتبی به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند. پس از بررسی فعالیت رادیوآماتور در مدت زمان اعتبار گواهینامه و در صورت بلامانع بودن نسبت به تمدید گواهینامه اقدام خواهد شد.
پس از صدور گواهینامه جدید از دارنده گواهینامه دعوت می شود تا شخصا به سازمان مراجعه نماید و ضمن تحویل نمودن گواهینامه قبلی، گواهینامه جدید را دریافت نماید.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
در موارد ذیل پروانه فعالیت دارنده پروانه لغو خواهد شت:
1. در صورت گزارش تخلف و رای کمیته رسیدگی به تخلفات؛
2. اعلام مراجع ذی صلاح در هر وقت و به هر عنوان؛
3. در صورت اتمام مدت اعتبار پروانه و عدم درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛
4. در صورت انصراف دارنده پروانه.
در صورت اعلام نظر مراجع ذی صلاح به هر علت و در هر لحظه و یا در گزارش تخلف از سوی مناطق نه گانه، دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی پروانه ایستگاه لغو خواهد داشت.
گواهینامه رادیوآماتوری:
در موارد ذیل گواهینامه رادیوآماتور لغو خواهد شت:
1. در صورت گزارش تخلف و رای کمیته رسیدگی به تخلفات؛
2. اعلام مراجع ذی صلاح در هر وقت و به هر عنوان.
در صورت اعلام نظر مراجع ذی صلاح به هر علت و در هر لحظه و یا در گزارش تخلف از سوی مناطق نه گانه، دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی گواهینامه متقاضی لغو و در صورتیکه دارنده ایستگاه رادیوآماتوری باشد، پروانه ایستگاه لغو خواهد داشت.

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیرالکترونیکی ارائه می شود.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
1. ارسال مدارک لازم توسط دارندگان گواهینامه رادیوآماتوری؛
2. پرداخت سه ماه پیش پرداخت حق استفاده از فرکانس و همچنین حق پردازش؛
3. صدور پروانه ایستگاه رادیو آماتوری.
آزمون رادیوآماتوری:
1. ارسال درخواست مکتوب و مدارک لازم؛
2. شرکت در آزمون تئوری پس از اعلام سازمان؛
3. شرکت در آزمون عملی.
گواهینامه رادیوآماتوری:
1. ثبت نام در آزمون رادیوآماتوری به شرح تعیین شده در اطلاعیه مرتبط یا با ارسال درخواست مکتوب به سازمان؛
2. ارسال مدارک لازم
3. شرکت در آزمون کتبی و عملی رادیوآماتوری و دریافت گواهی نامه؛
4. استعلام صلاحیت؛
5. صدور و ارسال / دریافت گواهینامه رادیو آماتوری.

 

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
1. ارسال درخواست تمدید ایستگاه رادیوآماتوری؛
2. بررسی فعالیت ایستگاه و مسئول آن در مدت زمان اعتبار پروانه (با توجه به گزارش بررسی ایستگاه توسط کارشناسان تنظیم مقررات و اتباطات رادیویی منطقه مربوطه و گزارش های سه ماهه ای که رادیوآماتورها به سازمان ارسال می نمایند) و در صورت بلامانع بودن، به روز رسانی وضعیت پروانه ایستگاه اقدام خواهد شد؛
3. بررسی وضعیت مالی دارنده پروانه؛
4. صدور پروانه ایستگاه رادیو آماتوری.
گواهینامه رادیوآماتوری:
1. ارسال درخواست مکتوب به سازمان بهمراه یک قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری؛
2. بررسی فعالیت رادیوآماتور در مدت اعتبار پروانه قبلی؛
3. صدور گواهینامه جدید؛
4. دعوت از دارنده گواهینامه جهت حضور در سازمان، تحویل گواهینامه قبلی، دریافت گواهینامه جدید و تنظیم رسید مربوطه.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
1. چنانچه دارنده پروانه انصراف خود را به هر دلیل به سازمان اعلام نماید پروانه مذکور بلافاصله لغو و این امر به متقاضی، منطقه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوطه و دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی ابلاغ گشته و نام متقاضی از فهرست دارندگان پروانه حذف خواهد شد؛
2. کارشناسان مناطق مربوطه باید در اولین فرصت نسبت به تعیین تکلیف، (واگذاری تجهیزات به دیگر دارندگان پروانه رادیوآماتوری با مجوز سازمان و در حضور کارشناسان اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بلامانع است) پلمپ و یا اوراق نمودن تجهیزات اقدام نمایند.
گواهینامه رادیوآماتوری:
چنانچه گزارش تخلف رادیوآماتور به سازمان اعلام گردد کمیته بررسی تخلفات تشکیل می گردد و مطابق نظر کمیته اقدام خواهد شد. در صورتیکه نظر کمیته بر عدم فعالیت رادیوآماتور باشد، گواهینامه ایشان ضبط و ابطال می گردد.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
هزینه:
- واریز مبلغ یک هزار ریال به خزانه دولت؛
- هزینه های مربوط به حق پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره 107 مورخ 1389/12/22 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-1389-0107-2) به شرح زیر می باشد:
• حق پردازش برای هر ایستگاه فرکانس چهارصد هزار ریال در باند HF و صد هزار ریال باند فرکانسی VHF.
• حق فرکانس برای هر ایستگاه سالانه در باند فرکانسی HF، 288 هزار ریال و در باند فرکانسی VHF، 210 هزار ریال.
مدت زمان ارائه خدمت :
دو هفته پس از تکمیل مدارک
آزمون رادیوآماتوری:
هزینه :
واریز 500 ریال به خزانه دولت.
زمان برگزاری آزمون :
از طریق سازمان اعلام می شود.
گواهینامه رادیوآماتوری:
هزینه:
واریز 500 ریال به خزانه دولت.
مدت زمان صدور گواهینامه :
دو هفته پس از تایید استعلام.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
هزینه:
- واریز مبلغ یک هزار ریال به خزانه دولت؛
- هزینه های مربوط به حق پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره 107 مورخ 1389/12/22 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-1389-0107-2) به شرح زیر می باشد:
• حق پردازش برای هر ایستگاه- فرکانس چهارصد هزار ریال در باند HF و صد هزار ریال باند فرکانسی VHF.
• حق فرکانس برای هر ایستگاه سالانه در باند فرکانسی HF، 288 هزار ریال و در باند فرکانسی VHF، 210 هزار ریال؛
مدت زمان ارائه خدمت:
دو هفته پس از ارسال درخواست.
گواهینامه رادیوآماتوری:
هزینه:
500 ریال
مدت زمان ارائه خدمت:
دو هفته پس از ارسال درخواست.

پروانه ایستگاه رادیوآماتوری:
مدت زمان ارائه خدمت:
یک هفته پس از ارسال درخواست.
گواهینامه رادیوآماتوری:
مدت زمان ارائه خدمت:
حداکثر سه ماه.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL