نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیرالکترونیکی ارائه می شود.

1. متقاضی دریافت پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی، درخواست کتبی را بهمره مدارک لازم به سازمان ارسال می نماید؛
2. سازمان پس از بررسی مدارک و در صورت عدم نقض در آن ها، صلاحیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را استعلام می نماید؛
3. پس از تایید صلاحیت، تعهد نامه و ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ پانصد هزار ریال از متقاضی درخواست می شود؛
4. پس از تایید ضمانت نامه بانکی پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی با مدت اعتبار دو ساله صادر می شود.

1. متقاضی تمدید پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی، درخواست کتبی را بهمره مدارک لازم به سازمان ارسال می نماید؛
2. سازمان پس از دریافت درخواست تغییرات هیئت مدیره را بررسی می نماید. در صورت وجود تغییرات مستندات ارسالی بررسی و در صورت عدم نقض در آن ها، صلاحیت اعضای هیئت مدیره جدید را استعلام می نماید؛
3. در صورت عدم وجود تغییرات هیئت مدیره و یا پس از تایید صلاحیت اعضاء جدید، سابقه فعالیت متقاضی در مدت زمان اعتبار پروانه توسط دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی بررسی می شود؛
4. پس از تایید دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی با مدت اعتبار دو ساله تمدید می شود.

1. چنانچه دارنده پروانه انصراف خود را به هر دلیل به سازمان اعلام نماید پروانه مذکور بلافاصله لغو و این امر به متقاضی، مناطق نه گانه سازمان تنظیم مقررات و دفتر نظارت بر سرویس های ابلاغ گشته و نام شرکت از فهرست دارندگان پروانه حذف خواهد شد؛
2. پس از لغو پروانه، شرکت موظف به تعیین و تکلیف تجهیزات رادیویی موجود با هماهنگی این سازمان (پلمپ/ مرجوع به کشور مبدا/ تحویل به سایر دارندگان پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی) می باشد؛
3. در صورت عدم رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل ورود، خرید و فروش /تو