×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه های مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل a.khodavirdicra.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن 89662683 تماس حاصل نمایید.

براساس مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷  و شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارایه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات خدمات دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات شبکه های اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در شبکه های تلفن همراه در چارچوب مقررات جاری کشور امکانپذیر می باشد.
تبصره: در صورتی که ارایه خدمات محتوایی مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از مراجع حاکمیتی ذیربط باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای مربوطه است. ضمنا دارنده پروانه موظف به رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه ارایه خدمات محتوایی است .
- اپراتور مجازی تلفن همراه نوع اول:
اپراتوری که مجاز به اجاره و یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری (برند) و مدل بازاریابی و فروش خود، آنرا به صورت خرده فروشی به مشترکین نهایی عرضه می کند و علاوه بر آن باید تا پایان سال دوم، بخش هایی از شبکه زیرساخت تلفن همراه (بجز شبکه دسترسی رادیویی) شامل حداقل مرکز سوئیچینگ تلفن همراه و نقاط پشتیبانی خدمات داده مانند GGSN و SGSN و مرکز ثبت اطلاعات مکانی (HLR) مشترکین، را مخصوص خود ایجاد و راه اندازی کند. اپراتورهای نوع اول مجاز به در اختیارداشتن سکوی خدمات، سامانه صورتحساب گیری و مدیریت و نگهداری مشترکین هستند.
تبصره: اپراتور مجازی نوع اول، به غیر از طیف در اختیار اپراتور میزبان، مجاز به استفاده از سایر طیف های فرکانسی نیازمند اخذ مجوز، ایجاد شبکه دسترسی رادیویی و شبکه انتقال مربوط به آن به هر شکل و تحت هر عنوان، نیست.
- اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم:
اپراتوری که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان بر اساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری (برند) و مدل ارزیابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکین نهایی عرضه می کند. اپراتورهای مجازی نوع دوم مجاز به در اختیار داشتن سکوی خدمات، سامانه صورتحساب گیری و مدیریت و نگهداری مشترکین هستند.
تبصره ۱: اپراتور مجازی نوع دوم مجاز به داشتن مراکز سوئیچینگ تلفن همراه مستقل و نقاط پشتیباتی خدمات داده مانند GGSN و SGSN مخصوص به خود نمی باشد.
تبصره ۲: اپراتور مجازی نوع دوم، به غیر از طیف در اختیار اپراتور میزبان، مجاز به استفاده از طیف های فرکانسی نیازمند اخذ مجوز، ایجاد شبکه دسترسی رادیویی و شبکه انتقال مربوط به آن به هر شکل و تحت هر عنوان، نیست.


 

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

الف) مدارک احراز شرایط:
1- اطلاعات و اسناد لازم مبنی بر احصاء شرایط زیر بندهای3-2-1 و 3-2-2 از بند 3-2 ماده 3 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 و 218 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
2- ارائه مستندات برای مشخص نمودن وضعیت سهامداری شرکت مطابق با زیر بند 3-2-1 از بند 3-2 ماده 3 مصوبه جلسه شماره 210 و 218 کمیسیون؛
3- ارائه طرح توجیهی تجاری و فنی مطابق زیر بند 3-2-3 از بند 3-2 ماده 3 مصوبه 210 کمیسیون؛
4- ارائه اسناد و اطلاعات لازم مبنی بر احصا شرایط ذکر شده در زیر بند 3-2-4 از بند 3-2 ماده 3 و پیوست شماره 1 مصوبه جلسه شماره 210 و 218 کمیسیون
ب) مدارک عمومی شرکت:
1- تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران؛
2- تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران؛
3- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران،
4- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
5- تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
6- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات مربوط به شرکت هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان سهامداران آن شرکت تلقی می گردند؛
7- چهار قطعه عکس رنگی 4×3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
8- فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دو نسخه؛
9- فرم تکمیل شده مشخصات شرکت؛
10- فرم تکمیل شده سهامداران شرکت به تعداد سهامداران؛
11- گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛
12- آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات؛
13- درخواست رسمی متقاضی جهت صدور پروانه
14- یک نسخه از مصوبات مربوطه امضاشده توسط صاحبان امضا مجاز و مهمور به مهر شرکت.
پس از احراز شرایط لازم جهت دریافت پروانه و با تائید سازمان، شرکت بایستی نسبت به تامین موارد و مستندات به شرح زیر اقدام نماید:
1- پرداخت حق امتیاز صدور پروانه به سازمان، مطابق بند 12-1 و تبصره ذیربط از بند 12-1 ماده 12 مصوبه و با توجه نوع درخواست و نحوه احصاء شرایط؛
2- ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ بیست (20) میلیارد ریال به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط، موضوع بند 12-2 از ماده 12مصوبه؛
3- ارائه قرارداد عمده فروشی منعقده حداقل با یکی از اپراتورهای میزبان، مطابق زیر بند 3-1-2 از بند 3-1 و بند 3-3 ماده 3 مصوبه 2-210و اصلاحیه های در بند2 مصوبه 1-239 و مصوبه 3-290 کمیسیون.
4- ارائه اقرارنامه به صورت محضری از دارنده موافقت اصولی

در حال حاضر، این پروانه برای دارندگان موافقت اصولی صادر می شود..

مدت زمان ارائه خدمت

صدور موافقت اولیه(موافقت اصولی) اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO): 60 روز پس از تکمیل و ارائه مدارک (درصورت دریافت تاییدیه و موافقت مراجع ذیصلاح)
صدور پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO): 60 روز پس از ارائه قرارداد عمده فروشی با اپراتور میزبان توسط دارنده موافقت اصولی (موافقت اولیه) و تکمیل و ارائه مدارک (درصورت دریافت تاییدیه و موافقت مراجع ذیصلاح)

هزینه ارائه خدمت

مبلغ پایه حق امتیاز برای اپراتور مجازی نوع اول به میزان پنجاه (50) میلیارد ریال و برای اپراتور مجازی نوع دوم بیست (20) میلیارد ریال تعیین می شود. در زمان صدور موافقت اصولی، ضمانتنامه پرداخت حق امتیاز برابر با کل مبلغ حق امتیاز از متقاضیان اخذخواهد شد.
تبصره: در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیش بینی شده در طرح تجاری بیش از دویست(200) میلیارد ریال باشد به ازای هر پنجاه (50) میلیارد ریال ده درصد (10%) به حق امتیاز اضافه خواهد شد. برای مقادیر ارزش خالص روز کسری از پنجاه (50) میلیارد ریال، ضریب افزایش حق امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد.

 

آخرین بروز رسانی :1400/8/11

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL