×

درصورت نیاز به هرگونه راهنمایی در خصوص سامانه های مربوط به این خدمت لطفا ابتدا به بخش راهنمای سامانه ذیل زبانه نحوه ارائه خدمت مراجعه نموده و در صورت برطرف نشدن مشکل با پشتیبانی سامانه از طریق ایمیل a.khodavirdicra.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن 89662683 تماس حاصل نمایید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم در کشور به منظور ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات ماهواره ای مخابراتی، حفظ و توسعه منابع مدار- فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره ای سراسر کشور از طریق اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره ای، پروانه اپراتور ماهواره ای مخابراتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را براساس مصوبه جلسه شماره ٢٧٩ مورخ 1397/6/11 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به شرکت های متقاضی واگذار می نماید.
درخواست متقاضیان اخذ موافقت اصولی اپراتور ماهواره ای مخابراتی توسط کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی (موضوع بند یک ماده ٣ مصوبه ۲۷۹) و بر اساس امتیازهای مندرج در پیوست شماره یک مصوبه شماره ٢٧٩ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با در نظرگیری مصوبه ١-٢٩٢ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارزیابی می شود و برای متقاضیانی که دارای حداقل امتیاز مطابق با بند ٨ ماده ٧ مصوبه شماره ٢٧٩ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشند، از سوی سازمان موافقت اصولی صادر خواهد شد.
دارنده موافقت اصولی متقاضی دریافت پروانه، پس از احراز تأمین ظرفیت ماهواره و سایر شرایط مندرج در مصوبه ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مجوز فنی، باید تمام مدارک مورد نیاز را به سازمان ارایه و تمام شرایط و ضوابط مجوز فنی را تأمین نماید. سازمان در چارچوب مفاد مصوبه ۲۷۹ تنظیم مقررات ارتباطات و پس از اخذ تاییدیه کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی (موضوع بند مصوبه ۲۷۹)، تامین الزامات پیوست امنیتی، تایید وزارت اطلاعات و دریافت مبلغ حق امتیاز، پروانه اپراتور ماهواره ای مخابراتی را صادر خواهد کرد.
در صورتی که متقاضی دریافت موافقت اصولی واجد حداقل امتیازهای جداول پیوست شماره یک مصوبات ۲۷۹) با درنظر گیری مصوبه شماره ۱-۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) نباشد در صورت درخواست موافقت اصولی مشروط؛
موافقت اصولی مشروط شش ماهه (قابل تمدید فقط برای یک دوره شش ماه دیگر) مشروط به ارایه تعهد مبنی بر احراز حداقل امتیازهای جداول پیوست شماره یک مصوبه شماره ٢٧٩ و مصوبه ١-٢٩٢ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ صادر می شود و در این صورت متقاضی حداکثر شش ماه از زمان ارایه تعهدنامه فرصت خواهد داشت تا مستندات لازم برای احراز امتیازات توانمندی های فنی و مالی شرط شده را به سازمان ارایه کند. این موافقت اصولی جزء مهلت مندرج در بند ۷-۲ مصوبه شماره ٢٧٩ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

 

ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی می باشد.

 

1- تصویر تمام صفحات قرارداد مشارکت مدنی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی (با مشخص شدن موضوع، اعضا و عضو پیشرو)؛
2- درخواست اخذ پروانه مورد نیاز با امضاء بالاترین مقام صاحب امضا و مهر عضو پیشرو معرفی شده و یا یکی از شرکت های قانونی ثبت شده در ایران؛
3- تصویر تمام صفحات اساسنامه عضو پیشرو معرفی شده و یا یکی از شرکت های قانونی ثبت شده در ایران؛
4- تصویر اظهارنامه عضو پیشرو معرفی شده و یا یکی از شرکت های قانونی ثبت شده در ایران؛
5- تصویر روزنامه رسمی مشارکت مدنی (کنسرسیوم) و یا یکی از شرکت های قانونی ثبت شده در ایران؛
6- فرم تکمیل شده سهامداران به تعداد سهامداران؛
7- طرح اولیه تجاری و فنی؛
8- تعهدنامه مبنی بر احراز حداقل امتیازهای جداول پیوست شماره یک مصوبه شماره 279 کمیسییون تنظیم مقررات ارتباطات (برای صدور موافقت اصولی مشروط موضوع مصوبه 2-307 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)؛
9- فرم تکمیل شده مشخصات فردی (032-CRA-FRM) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دونسخه؛
10- دو قطعه عکس پرسنلی4×3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
11- تصاویر تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره؛
12- تصاویر کارت ملی مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره؛
13- گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی نیروی انتظامی.

 

مدت زمان ارائه خدمت

حداکثر ٦٠ روز، پس از تکمیل مدارک و دریافت پاسخ تمامی استعلامات

هزینه ارائه خدمت

1- ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات بابت حسن انجام تعهدات تأمین ظرفیت ماهواره به مبلغ پنجاه (٥٠) میلیارد ریال توسط متقاضیان حائز شرایط دریافت موافقت اصولی (لازم به ذکر است درصورت فراهم بودن شرایط صدور پروانه، ضمانت نامه مربوط به تأمین ظرفیت ماهواره، پس از پرداخت حق امتیاز صدور پروانه آزاد و درصورت عدم صدور پروانه برای دارنده موافقت اصولی ضمانت نامه ضبط خواهد شد.)؛
2- ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات بابت حسن انجام تعهدات به مبلغ دویست (٢٠٠) میلیارد ریال توسط متقاضیان اخذ پروانه؛
3- حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی به میزان نود میلیارد ( 90/000/000/000) ریال، تا پایان سال 1399 (لازم به ذکر است برای سال های 1399 به بعد این مبلغ پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تایید هیئت محترم وزیران متعاقبا اعلام خواهد شد)؛

لازم به ذکر است پس از صدور پروانه، از دارنده پروانه هزینه های زیر دریافت می شود:
1- هزینه ثبت نقاط مداری: صورت حساب آن توسط مراجع ذی ربط بین المللی صادر می شود؛
2- تمام هزینه های مربوط به جبران هزینه ها، جریمه ها و سایر هزینه های مربوط به ثبت هر موقعیت مدار فرکانس: صورت حساب آن توسط مراجع ذی ربط بین المللی صادر می شود؛
3- بیمه نامه معتبر مورد تایید سازمان فضایی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارات و تضمین انجام تعهدات مربوط به نگهداری ماهواره (از جمله پرتاب، بهره برداری در مدار و مانور مداری)؛
4- ضمانت نامه ارزی بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات، به ازای هر فایلینگ (توسط دارنده پروانه باید در زمان درخواست ثبت یک امتیاز مدار-فرکانس جدید و یا درخواست اصلاح فایلینگ، به منظور ضمانت پرداخت صورتحساب های صادر شده از سوی ITU)؛
5- تسهیم درآمد: برای خدمات عمده فروشی سه درصد (3%) می باشد. درصورتی که دارنده پروانه طبق تایید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قراردادن ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود از یک درصد (1%) کاهش در تسهیم درآمد و درصورتی که از تولیدات و توانمندی های داخلی در خصوص ساخت، حمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا یک درصد (1%) کاهش دیگر به تشخیص سازمان فضایی در مبالغ تسهیم درآمد بهره مند خواهد شد. لازم به ذکر است تعهدات مالی خرده فروشی مشابه پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP) خواهد بود؛
6- تضمین تسهیم درآمد: بخشی از مبلغ تسهیم درآمد عمده فروشی به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد عمده فروشی تضمین شده، این مبلغ برای هر سال قراردادی به شرح جدول شماره 1 مصوبه شماره 1-279 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود. و دارنده پروانه موظف است حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال قراردادی نسبت به پرداخت مبلغ مربوط اقدام کند؛
7- حق استفاده از فرکانس: در چارچوب آیین ‏نامه قیمت ‏گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه جلسه شماره 107 مورخ 1389/12/29 کمیسیون و تغییرات بعدی آن؛
8- حق استفاده از ظرفیت های شماره گذاری تخصیص داده شده براساس تعرفه های مصوب.

در حال حاضر، این پروانه صادر نمی شود.

آخرین بروز رسانی :1400/11/11

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL