نظرخواهی تخصصی

نظرسنجی تخصصی در خصوص ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات بر شبکه (OTT)

جمعه 16 بهمن 1394

در ﺳﺎل های اﺧیر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎطی و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮا از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آن، ﭘﻴﺶﺑﻴنی می ﺷﻮد در ﺳﺎل های آتی نیز این روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو، ﺑﺮرسی ﺗﺄثیرات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨفی این ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨین تاثیر ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎیر ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ذینفعان ﺣﻮزه ﻓﺎوا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺣﻮزه، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق و ﺣرﻳﻢ ﺧﺼﻮصی ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎیی و نیز ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨجی، ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن، ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت OTT در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮیی در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم دهی ﻧﺤﻮه اراﻳﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

دریافت فایل نظرسنجی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL