30 فروردين 1396 16:50:6
به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 39/س/95

به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف
به شماره 39/س/95 با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه" Drive Test))
( اطلاعیه شماره یک )

باسلام واحترام
ضمن تشکر از حضور در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 39/س/95   با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه ( Drive Test )" ، به منظور شفاف سازی بند 2 فرم شماره 5 "ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی" به آگاهی می رساند:
مناقصه گران می بایست بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه 119) و شاخص های نظارتی سازمان نسبت به ارائه دستورالعمل پیشنهادی (مدل درایوتست) در خصوص نحوه تست نسل های شبکه موبایل برای همه اپراتورها به صورت همزمان بر اساس مصوبات مذکور و نوع تجهیزات مورد نیاز اقدام نمایند. لازم به توضیح است مناقصه گران در مدل درایو تست پیشنهادی موارد زیر را لحاظ نمایند.
1. پوشش نسل دوم موبایل به صورت مستقل (2G)
2. پوشش نسل سوم موبایل به صورت مستقل (3G)
3. پوشش نسل چهارم موبایل به صورت مستقل(4G)
4. کیفیت سیگنال دریافتی برای نسل های مختلف به صورت مستقل
5. سرعت انتقال داده در نسل های مختلف موبایل
ارایه مدل مذکور به منظور ارزیابی مناقصه گران و آگاهی سازمان از میزان شناخت مناقصه گران از مفاهیم فنی موضوع پروژه درخواست شده است. لذا مناقصه گران در راستای شناخت بیشتر نسبت به ارائه مستندات در اسناد ارسالی به سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.
لازم به ذکر است متن اطلاعیه فوق در سایت WWW.CRA.IR درج گردیده است .

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL