به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف

شنبه 28 اسفند 1395

به شماره 39/س/95 با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه ( Drive Test )" ( اصلاحیه شماره یک )

بسمه تعالی

 

به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف

 به شماره 39/س/95 با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه ( Drive Test )"

 ( اصلاحیه شماره یک )

 

باسلام واحترام

ضمن تشکر از حضور در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش متعارف به شماره 39/س/95 با موضوع"بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G،3Gو 4Gتلفن همراه ( Drive Test )" ، نظر آن کلیه مناقصه گران  را به تغییر در برنامه زمان بندی مناقصه، به شرح ذیل جلب می نماید.

 

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تاریخ تسلیم پاکت ارزیابی کیفی

تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 96/02/03

 

     

توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

 

لازم به ذکر است متن اصلاحیه و مندرجات آن در سایت WWW.CRA.IR  درج گردیده است .

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL