نظرخواهی تخصصی

نظر سنجی تخصصی در مورد ضوابط و مقررات ارائه خدمات توزیع محتوا (CDN)

کد خبر: 13

جمعه 16 بهمن 1394

 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﺮسی آن در ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهی در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺘﻮا درﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وﻳﺪﻳﻮیی و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎنی و اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴنی ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺤﺘﻮا در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و اراﻳﻪ ﻛﻴفی آن ها به ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻣلی اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮا و ﮔﺴﺘﺮش آن ها علاوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻴفی ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ می دﻫﺪ. ﻟﺬا اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻛﺸﻮر اراﻳﻪ ﻛﻴفی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨجی، ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن، ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮا (CDN) در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات وارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮیی در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم دهی ﻧﺤﻮه اراﻳﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

دریافت فایل نظر سنجی

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL