24 اسفند 1395 16:44:13
به کلیه شرکت کننده در مناقصه

بسمه تعالی

 

به کلیه شرکت کننده در مناقصه

(اصلاحیه شماره یک)

باسلام واحترام

                ضمن تشکر از حضور در مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده به شماره های

30/ س/95  با موضوع " واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور اداری، پشتیبانی و خدمات عمومی ،
 31/ س/95 " با موضوع
"واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی"،
 32/ س/95 " با موضوع
" انجام راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و آسانسورهای ساختمان ستاد و ساختمان هویزه"و 40/ س/95 با موضوع " تامین ایاب و ذهاب ستاد و منطقه شمال" ، نظر کلیه مناقصه گران را به تغییر در برنامه زمان بندی و نوع گواهی نامه مرتبط با موضوع مناقصه، به شرح ذیل جلب می نماید.

  1. تغییر در برنامه زمانبندی

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تاریخ شروع فروش اسناد

روز چهارشنبه مورخ 95.12.25  

2

تاریخ پایان فروش اسناد

روز سه شنبه مورخ 96.01.08  

3

تاریخ تسلیم پاکت پیشنهادی

روز دوشنبه مورخ 96.01.28  

 

 

 

 

 

 

2-  نوع گواهی نامه مرتبط با موضوع مناقصات شماره 32/س/95 و 40/س/95 ( دیف 3و4 آگهی)

2-1- انجام راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و آسانسورهای ساختمان ستاد و ساختمان هویزه دارای گواهی تایید صلاحیت راهبری و نگهداری تاسیسات از مراجع ذیصلاح و ذیربط از جمله از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2-2-  تامین بیست و دو دستگاه خودرو سبک با راننده دارای مجوزهای لازم از جمله از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.
 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL