20 ارديبهشت 1396 15:21:34
به کلیه شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده به شماره 43/س/95

به کلیه شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده
به شماره 43/س/95
تحت عنوان " خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه خدمات عمومی اجباری فاوا(uso)"

"اصلاحیه شماره یک"


ضمن تشکر از حضور در مناقصه شماره 43.س.95 با موضوع " خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه خدمات عمومی اجباری فاوا(uso) " و با توجه به مباحث مطروحه در نشست پرسش و پاسخ مورخ 96.2.18 بدینوسیله متن پرسش و پاسخ ارایه شده در جلسه مذکور ، اصلاح در جدول شماره یک و فرم تعهد نامه مرتبط با مناقصه صدرالاشاره به پیوست ارسال می گردد.
توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده ومورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر وامضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد . بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

تعهدنامه

صورتجلسه پرسش و پاسخ

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL