20 ارديبهشت 1396 15:8:20
به کلیه شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش نیمه فشرده

به کلیه شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش نیمه فشرده
با موضوع " اجرای سامانه متمرکزنظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی "
به شماره 34/س/95
( اصلاحیه شماره پنج )

باسلام واحترام
ضمن تشکر از حضور در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش نیمه فشرده با موضوع
" اجرای سامانه متمرکزنظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی " به شماره 34.س.95، نظر کلیه شرکت کنندگان را به تغییر در RFP مناقصه، به شرح ذیل جلب می نماید.

1- ماژول Call trace از شرح خدمات مناقصه حذف گردد. (بند 1-4-1 ماژول call trace، بخش  1-10 بند 3، جدول1-4 LOP با ماژول call trace، جدول نیازمندیهای سخت افزاری با call trace)
2- ماژول Prob صرفا ماژول Probe Passive از RFP حذف گردد. (بند 1-4-3 ماژول probeبحث پسیو، جدول LOP 70 عدد پروب پسیو)

توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

 

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL