24 ارديبهشت 1396 12:1:6
به کلیه مزایده گران شرکت کننده در مزایده شماره 01/م/96

به کلیه مزایده گران شرکت کننده در مزایده شماره 01/م/96
با موضوع "واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی"
( اصلاحیه شماره دو )

باسلام و احترام
ضمن تشکر از حضور در مزایده عمومی دو مرحله ای به شماره 01/م/96 با موضوع " واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی " ، نظر آن شرکت را به تغییر در برنامه زمان بندی مزایده، به شرح ذیل جلب می نماید:
ردیف                                         موضوع                                                  تاریخ
1                                         تسلیم پیشنهاد                  تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 96.3.29  
2                                        گشایش پاکت ها                      ساعت 10روز سه شنبه مورخ 96.3.30  


توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مزایده بوده که می بایست عبارت: قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مزایده کماکان به قوت خود باقی است .

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL