25 اسفند 1395 17:34:28
به کلیه شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 38/س/95

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
به کلیه شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 38/س/95
با موضوع" پیاده سازی و اجرای فنی سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت"

( اصلاحیه شماره دو )
باسلام واحترام
ضمن تشکر از حضوردر جلسه نشست پرسش و پاسخ مورخ 95.12.24 مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده با موضوع" پیاده سازی و اجرای فنی سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت" به شماره 38/س/95 ،ضمن ارسال متن پرسش و پاسخ ارایه شده در جلسه مذکور در پیوست نامه، نظر شرکت کنندگان محترم را به اصلاحاتی درRFP (شرح خدمات) و تمدید زمان تحویل پاکات به شرح ذیل جلب می نماید:
1- تبصره 3 در صفحه 5 به صورت زیر اصلاح گردید:
تبصره 3: شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه و هرگونه شرکت وابسته به آنها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مجاز به شرکت در این مناقصه نیستند و در صورت احراز این موضوع در هر مرحله از قرارداد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد.
2- بند 6.37.1 در صفحه 8 به صورت زیر اصلاح گردید:
"پیمانکار متعهد است و اقرار می نماید مرکز داده دارای ظرفیت و پهنای‌ باند لازم برای جمع‌آوری و ذخیره‌سازی شناسه های تجهیزات و نگهداری آن را دارا باشد. حجم نگهداری سامانه‌های ثبت گوشی تلفن همراه حداقل تعداد 400 میلیون IMEI می باشد".
3- بند 6.37.2 در صفحه 8 به شرح زیر اصلاح گردید:
"قابلیت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به نحوی که پاسخگوی ذخیره‌سازی اطلاعات مورد نیاز سامانه‌های ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات سیم کارت و شناسایی IMEI های غیر معتبر و کپی شده در سالهای آینده باشد.
• قابلیت افزایش پهنای باند اتصال سازمان به مرکز داده به نحوی که پاسخگوی کاربری سازمان در سال های آینده باشد".
4- بند 6.37.3 در صفحه 9 به بخش امنیت اضافه گردید:
• پیمانکار متعهد است کلیه الزامات امنیتی را در بخش صلاحیتهای عمومی امنیتی را برآورده نموده و همچنین سایر الزامات امنیتی را که در حین اجرای پروژه اعلام خواهد شده را برآورده نماید.
• پیمانکار متعهد است تائیدیه امنیتی راه حل(Solution) ارائه شده را از اداره کل امنیت سیستم های ارتباطی اخذ نماید. همچنین در حین اجرای پروژه در صورتی که موضوعات جدید امنیتی مطرح شود، پیمانکار ملزم است که کلیه الزامات امنیتی اعلام شده را فراهم کند.
• پیمانکار موظف است کلیه اطلاعات IMSI،MSISDN،IMEI و سایر اطلاعاتی که در اختیار وی قرار خواهد گرفت را محرمانه نگه داشته و تعهدات لازم در این خصوص ارائه نماید.
• شرکتهایی که در مرحله کیفی و فنی بازرگانی حائز حدنصاب لازم بشوند باید جهت رعایت ملاحظات امنیتی و رعایت محرمانگی واحدها و اطلاعات مورد تبادل در سامانه در 2 زمینه صلاحیت راه حل و همچنین صلاحیت عمومی توسط اداره کل امنیت سیستمهای ارتباطی مورد مصاحبه قرار گرفته و در این خصوص تایید امنیتی دریافت کنند.
• الزامات امنیتی که از سوی اداره امنیت سیستمهای ارتباطی اعلام می شود باید بدون قید و شرط و در هر زمان اعم از دوره اجرا و پیاده سازی و یا در دوره 5 ساله پشتیبانی اجرا شود.
5- بند 6.38 در صفحه 9 با عنوان "پیمانکار متعهد است پشتیبانی کامل را درخصوص تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در ایران پشتیبانی ندارد را فراهم نماید." اضافه شده است.
6- بند 7-1 اطلاعات فنی در صفحه 9 به صورت زیر اصلاح گردید :
" فرایند کسب و کارهای سامانه"
7- بند 7.25 در صفحه 12 به صورت زیر اصلاح گردید:
تخمین حجم داده‌ها باید بر اساس 100000TPS رکورد صورت گیرد.(فقط کلمه روزانه حذف شده است)
8- بند 7.38 در صفحه 15 به صورت زیر اصلاح گردید:
"پیمانکار متعهد است و اقرار می نماید مرکز تماس (Call-Center) را با استفاده از عقد قرارداد با شرکت های contact center دارای پروانه از سازمان یا مراکز تماس با تجربه (مورد تایید کارفرما) راه اندازی نماید"
9- بند 7.40 در صفحه 13 حذف شده است.
10- بند 7.62 در صفحه 15 به صورت زیر اصلاح گردید :
"پیمانکار متعهد است و اقرار می نماید نیازمندی های برای اتصال SIGTRAN / M3UA/Diameter با شبکه های اصلی در هر یک از اپراتورها را تامین کند."
11- بند 7.70 در صفحه 16 به صورت زیر اصلاح گردید :
"پیمانکار متعهد است و اقرار می نماید سامانه تحت MPLS قابل دسترسی باشد."
12- بند 7.73 در صفحه 16 به صورت زیر اصلاح گردید :
"پیمانکار متعهد است و اقرار می نماید مدت زمان بازیابی سامانه در صورتی که مشکلات در حوزه اختیارات پیمانکار باشد درکل دوره پشتیبانی حداکثر 24 ساعت باشد مشروط به اینکه دسترس‌پذیری سامانه کمتر از حد تعیین شده نباشد. در غیر اینصورت ، باید موارد مورد تایید کارفرما قرار گیرد."
13- بند 7.100 در صفحه 18 به صورت زیر اصلاح گردید:
"زمان انجام عملیات توسط سامانه مورد نظر باید به صورت Real time (کمتر از 1 ثانیه) باشد."
14- بند 7.132 در صفحه 20 اضافه گردید:
"پیمانکار متعهد است نسبت به اطلاع رسانی از طریق تبلیغات، فرهنگ سازی، آموزش به مردم از طریق رسانه های جمعی از قبیل رسانه ملی و جراید و ... بعمل و تایید سازمان را اخذ نماید. کلیه هزینه های فوق بعهده پیمانکار می باشد"
15- بند 8.3 در صفحه 21 عبارت " مدل ها و جریان درآمدی برای محصول پیشنهادی" حذف گردید.
16- عبارت " پیمانکار می تواند براساس راه کارپیشنهادی خود لیست تجهیزات سخت افزاری،نرم افزاری،License ها، نصب و راه اندازی و پشتیبانی را ارائه نماید و مسئولیت هرگونه نقایص در لیست تجهیزات پیشنهادی بر عهده خود پیمانکار می باشد. همچنین لیست تجهیزات ارائه شده منوط به تایید از سوی سازمان می باشد. " در بخش مربوط به LOM در صفحه 46 اضافه شد.
17- اصلاح جدول قیمت LOP در صفحه 50 به شرح زیر:
• ردیف 3 با عنوان " ارائه مطابق شرح خدمات " جدول مذکور حذف گردید.
18- تمدید زمان
تاریخ تسلیم پاکات ارزیابی کیفی و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 96.01.26  
توضیح اینکه هرگونه اسناد اصلاحی و یا متمم مشتمل بر اسناد مناقصه بوده که می بایست عبارت قرائت شده و مورد قبول است در ذیل کلیه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز و اصل پیشنهاد دهنده رسیده باشد. بدیهی است سایر مفاد اسناد مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL