اصلاحیه شماره سه
به کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده شماره 36/س/95 تحت عنوان "خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات"

دوشنبه 28 فروردين 1396اصلاحیه شماره سه
به کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش نیمه فشرده با موضوع " اجرای سامانه متمرکزنظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی " به شماره 34/س/95

دوشنبه 28 فروردين 1396 

نظرخواهی تخصصی

Powered by Tetis PORTAL