بر اساس ماده 1 "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی ناوبری زمینی می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند.
مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملــــی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران سرویس ناوبری رادیویـــــی (Radionavigation Service) یک سرویس تعیین رادیویی به منظور ناوبری رادیویی می باشد.

 

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود.
الف) متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی- بی سیم در سرویس ناوبری - زمینی، می توانند درخواست کتبی اولیه خود با ذکر دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی و طرح شبکه مورد نظر با مشخص نمودن تعداد و نوع دستگاه ها و تعداد فرکانس درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند.
ب) پس از دریافت درخواست اولیه متقاضی مبنی بر نیاز به راه اندازی شبکه رادیویی و پرداخت هزینه حق پردازش درخواست، با توجه به مقررات رادیویی کشور، مقررات و توصیه نامه های بین المللی ITU و ضوابط داخلی سازمان و رویه های مصوب کمیسیون فنی ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)، در صورتی که تقاضای مطرح شده قابل بررسی بوده و منابع فرکانسی نیز در منطقه مورد تقاضا موجود باشد، نامه درخواست مدارک به آدرس متقاضی ارسال می گردد تا با مطالعه ضوابط و مقررات رادیویی، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند؛
ج) پس از دریافت مدارک تکمیلی، در مورد شرکت های خصوصی نسبت به استعلام صلاحیت مسئول شبکه معرفی شده، اقدام خواهد شد. شایان ذکر است در مورد سازمان ها و نهادهای دولتی این موضوع هم زمان با صدور پروانه انجام می شود؛
د) سپس ثبت اطلاعات شبکه رادیویی و واگذاری فرکانس مناسب انجام شده و پرونده مربوطه از طریق سامانه الکترونیکی داخلی سازمان جهت محاسبه سه ماهه اول هزینه حق استفاده از فرکانس به اداره درآمدهای سازمان ارسال تا نسبت به صدور فیش پیش پرداخت حق استفاده سه ماهه اول اقدام شود؛
ه) پس از پرداخت حق استفاده سه ماهه اول، پروانه مربوطه صادر و برای متقاضی ارسال خواهد شد؛
شایان ذکر است:
- بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت، تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضاء بالاترین مقام می باشد.
- با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد، پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائما در دسترس بوده و امکان پاسخ گویی دائمی را دارا باشد.
- از آنجائیکه بر اساس مواد ۱۹، ۲۲ و ۳۰ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق و ماده ۲ ‌آن قانون، هر گونه واگذاری, انتقال و یا کرایه پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی ماخوذه از سازمان تحت عناوین مختلف، خلاف مقررات می باشد، در صورت وقوع یا مشاهده چنین امری، پروانه رادیویی صادره لغو و فرکانس های تخصیص یافته از سوابق سازمان حذف و نسبت به پلمپ تجهیزات شبکه مبادرت خواهد شد ودارنده پروانه حداقل به مدت ۶ ماه پس از لغو پروانه، به هیچ وجه مجاز به ارائه درخواست مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند بود.
- کلیه فرمها باید به صورت دقیق و خوانا پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- دریافت مدارک هیچ گونه تعهدی را برای این سازمان در صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی درخواستی ایجاد نخواهد کرد.
- پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی، حداقل تا ۶ ماه هیچگونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.
- کلیه متقاضیان صدور، تمدید و توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه های رادیویی جهت پیگیری درخواست های خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان، بخش پیگیری پرونده رادیویی، مراجعه کرده و روند پیشرفت پرونده خود را با درج کد ملی مسئول شبکه مشاهده نمایند و در این خصوص مکاتبه فیزیکی با آنها انجام نخواهد شد. لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا پیگیری تلفنی متقاضی در خصوص وضعیت پرونده، خودداری نمایید. در صورت نیاز به مراجعه حضوری، دعوت نامه کتبی توسط سازمان برای متقاضی ارسال خواهد شد. ضمنا در تمام مکاتبات، اعلام کد ملی و سایر مشخصات مسئول شبکه رادیویی جهت درج در سیستم پیگیری الزامی است.
- این سازمان با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان برپایی شبکه های ارتباطات رادیویی اختصاصی فاقد تخصص لازم در زمینه ارتباطات رادیویی و ناآگاه به مقررات رادیویی می باشند، به منظور ارائه مشاوره های مناسب و انجام طراحی شبکه های رادیویی مورد نیاز آن متقاضیان، اقدام به ارزیابی شرکت های دارای توان فنی و مهندسی لازم در این زمینه نموده است و جهت شرکت هایی که موفق به کسب امتیازات لازم شده و مورد تایید این سازمان می باشند، پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی صادر نموده است که فهرست آن شرکت ها به همراه آدرس و شماره تلفن، در بخش فهرست دارندگان پروانه شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی، به اطلاع عموم رسانده شده است. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره و انجام طراحی شبکه رادیویی مورد نیاز از خدمات شرکت های مذکور استفاده نماید.

فرآیند صدور پروانه ایستگاه رادیویی شناورهای کنوانسیونی

 

 

1. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل در یک نسخه؛
۱-۱- دلایل توجیهی نیاز به تاسیس شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛
2-1-نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A4 با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه(های) ثابت در صورت وجود و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر، ممهور به مهر و امضاء مسئول شبکه؛
3-1- ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده)؛
2 . اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل شرکت؛
3. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM001) توسط مسئول شبکه؛
4. فرم تکمیل شده ایستگاه رادیویی شبکه های موجود و درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM047) RN-RN) و RN-NR)؛
5. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM004) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛
6. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛
7. فرم تکمیل شده "وظایف مسئول شبکه" (CRA-FRM020
8. تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM005) طبق فرم نمونه با مهر و امضاء بالاترین مقام؛
9. تصویر اساسنامه برابر اصل ممهور به مهر شرکت؛
10. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛
11. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).

 

 

هزینه:
هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲) محاسبه و اخذ می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند.
مدت زمان ارائه خدمات:
30 روز کاری (شایان ذکر است این زمان، بدون در نظر گرفتن زمان استعلام های صلاحیت مسئول شبکه و تسویه حساب مالی می باشد.)

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL