بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه جلسه شماره 204 مورخ 1393/9/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-FX-1393-0204-1)، دارنده پروانه می تواند به صورت غیر انحصاری با استفاده از شبکه های ارتباطی ایجاد شده از سوی ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه خدمات به مشتریان مشتمل بر اطلاع رسانی، پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بازاریابی، تبلیغ محصولات و خدمات جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری خدمات موضوع قرارداد با اشخاص طرف قرارداد را در چارچوب قرارداد منع افشای اطلاعات از طریق زیر اقدام کند.
- خدمات تماس و ارتباط ورودی شامل پاسخگویی به تماس های ورودی از طریق تلفن، فکس، پیام کوتاه (sms)، وب سایت، پست، پست الکترونیکی و سایر روش های مجاز؛
- خدمات تماس و ارتباط خروجی شامل اقدام به برقراری تماس و ارتباط های خروجی از طریق تلفن، فکس، پیام کوتاه (sms)، وب سایت، پست، پست الکترونیکی و سایر روش های مجاز جهت پاسخگویی به درخواست ها؛
تبصره 1: دارنده پروانه به منظور ارائه خدمات موضوع پروانه به اشخاص طرف قرارداد خارجی، می بایست قبل از ارائه هرگونه خدمات ضمن اعلام موضوع به سازمان، هماهنگی لازم را با مراجع ذیصلاح به عمل آورد.
تبصره 2: دارنده پروانه مجاز به ارایه خدمات موضوع پروانه از طریق پاسخگویی از راه دور به مشتریان با رعایت شاخص‌های کیفی سطح خدمات مندرج در ماده 9 مصوبه جلسه شماره 204 مورخ 1393/9/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRC-FX-1393-0204-1) می باشد.
تبصره 3: انتقال ارتباطات بین دارنده پروانه و اشخاص طرف قرارداد به منظور به ارائه خدمات موضوع پروانه از طریق بستر شبکه با رعایت مفاد مصوبه شماره یک جلسه شماره 190 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-FX-1393-0190-1) مجاز می باشد. مدت اعتبار پروانه 5 سال شمسی از تاریخ صدور است.

همچنین طبق مصوبه شماره 2 جلسه شماره 253 مورخ 1395/11/24 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متقاضیان می-توانند در صورت تمایل نسبت به دریافت پروانه "با تسهیلات ویژه جهت به کارگیری افراد معلول و جانباز" اقدام نمایند. مطابق ماده 2 این مصوبه، در صورت احراز شرایط جهت دریافت این پروانه وبا تایید این سازمان، به ازای معرفی و استخدام هر فرد معلول مطابق فهرست افراد معلول معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور و یا فهرست افراد جانباز معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضی مشمول 5% تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز خواهد شد.
متقاضیان در صورت دارابودن شرایط لازم جهت بهره مندی از تخفیف حق امتیاز مطابق مفاد مصوبه یادشده، می بایست نسبت به ارائه اطلاعات و اسناد لازم و مثبته (شامل ارائه معرفی نامه و تائیدیه از سازمان بهزیستی کشور برای فهرست افراد معلول، حداقل شامل مشخصات هویتی افراد، تحصیلات، تجارب و مهارت های افراد معلول، تائیدشده و مهمور به مهر سازمان بهزیستی مطابق فرم های مشخصات افراد جانباز و مشخصات افراد معلول) به این سازمان اقدام نمایند.

 

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت غیر الکترونیکی ارائه می شود.
گردش کار

1. دریافت درخواست متقاضیان به همراه مدارک مربوطه؛
2. بررسی مدارک و مستندات متقاضیان دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)؛
3. انجام استعلام صلاحیت حفاظتی؛
4. دریافت پاسخ استعلام انجام شده؛
5. انجام استعلام از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه جهت بازدید از محل مرکز اصلی و درخواست ارائه گزارش کارشناسی وضعیت مرکز، امکانات و نحوه فعالیت آن شرکت؛
6. دریافت پاسخ استعلام انجام شده از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه؛
7. صدور موافقت اصولی برای تجهیز مرکز تماس (Contact Center)؛
8. دریافت مکاتبه دارنده موافقت اصولی مبنی بر تجهیز مرکز تماس و اعلام آمادگی جهت بازدید؛
9. انجام استعلام از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه جهت بازدید از محل مرکز اصلی و درخواست ارائه گزارش کارشناسی وضعیت مرکز، امکانات و نحوه فعالیت آن شرکت؛
10. دریافت پاسخ استعلام انجام شده از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه؛
11. بررسی احراز شرایط دارنده موافقت اصولی جهت دریافت پروانه توسط سازمان بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از واحدهای ذیربط؛
12. محاسبه مبلغ حق امتیاز و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات با توجه به مستندات ارسالی؛
13. مکاتبه با دارنده موافقت اصولی واجد شرایط دریافت پروانه جهت پرداخت مبلغ حق امتیاز و ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط سازمان؛
14. پرداخت مبلغ حق امتیاز صدو پروانه و ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان تعیین شده و ارسال فیش بانکی واریزی توسط دارنده موافقت اصولی به سازمان
15. تایید دریافت مبلغ حق امتیاز صدو پروانه و ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات توسط سازمان
16. ارسال مصوبات کمیسیون مربوطه برای دارنده موافقت اصولی واجد شرایط دریافت پروانه جهت امضاء
17. اعطاء پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) به دارنده موافقت اصولی واجد شرایط دریافت پروانه

نمودار زیرفرآیند صدور پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact center) 

 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه تقاضا به شرح ذیل می باشد:
1. اطلاعات و اسناد لازم مبنی بر احصاء شرایط بندهای 1 و 2 از ماده 6 مصوبه جلسه شماره 204 مورخ 1393/9/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-FX-1393-0204-1)؛
2. مشخص نمودن وضعیت سهامداری شرکت مطابق با بند 20-2 از ماده 20 مصوبه مذکور؛
3. ارسال طرح راه اندازی و بهره برداری مرکز تماس، اسناد و اطلاعات لازم در خصوص شرایط ذکر شده در بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده 7 مصوبه جلسه شماره 204 مورخ 93/9/16 کمیسیون مشتمل بر: سوابق و فعالیت های شرکت، تشریح خدمات قابل ارائه به مشتریان و نحوه ارائه خدمات، مراحل راه اندازی مرکز تماس و زمان بندی اجرای طرح و ارائه خدمات، نشانی مراکز اصلی و فرعی، امکانات، ملزومات و سایر مشخصات مرکز (مراکز)، نحوه پوشش حداقل نیازمندی های ارتباطی، مساحت و طرح قرارگیری افراد و تجهیزات در مرکز (مراکز)، نیروی انسانی (تحصیلات، تجارب، مهارت ها و دوره های آموزشی گذرانده شده) و ظرفیت ارتباطی مرکز.
پس از احراز شرایط جهت دریافت پروانه و با تایید سازمان متقاضی بایستی نسبت به واریز مبلغ حق‌امتیاز مطابق ماده 10 و تامین و ارائه ضمانت نامه های ذیربط مطابق ماده 11 و با توجه به درخواست و شرایط مشخص شده در مصوبه به شرح زیر اقدام نماید:
1. ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ دو هزار (2000) میلیون ریال برای شهرهای بزرگ، پانصد هزار (500) میلیون ریال برای مراکز استان ها و دویست (200) میلیون ریال برای سایر شهرها، پس از دریافت شماره حساب از سازمان؛ بابت حق امتیاز صدور پروانه موضوع ماده 10 مصوبه یاد شده.
2. تذکر: در صورت دارا بودن شرایط لازم جهت بهره مندی از تخفیف حق امتیاز پروانه مطابق تبصره 1 ماده 10 مصوبه، ارائه اطلاعات و اسناد لازم و مثبته در این خصوص الزامی است.
3. ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات مورد نیاز مطابق تبصره های ذیربط ماده ۱۱ با توجه به نوع درخواست و نحوه احصاء شرایط، به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) میلیون ریال برای شهرهای بزرگ و برای سایر مراکز استان به مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال و برای سایر شهرها مبلغ دویست (۲۰۰) میلیون ریال به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط، موضوع ماده ۱۱ مصوبه.
همچنین مدارک و مستندات ذیل جهت تشکیل پرونده ارسال گردد:
1. تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره؛
2. تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره؛
3. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره؛
4. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
5. تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛
6. چهار قطعه عکس رنگی 4×3 مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
7. تکمیل فرم CRA-FRM006، مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دو نسخه؛
8. تکمیل فرم CRA-FRM009، مشخصات شرکت؛
9. تکمیل فرم CRA-FRM008، سهامداران شرکت به تعداد سهامداران؛
10. گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
11. آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات.

 

 

هزینه ارائه این خدمت شامل موارد ذیل می باشد:
مبلغ حق امتیاز صدور پروانه :
حق امتیاز صدور پروانه، در شهرهای بزرگ دو هزار (۲۰۰۰) میلیون ریال ، در سایر مراکز استان ها پانصد (۵۰۰) میلیون ریال و در سایر شهرها دویست (۲۰۰) میلیون ریال است.
ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات:
به منظور تضمین حسن انجام تعهدات و جبران خسارت احتمالی ناشی از تخلف از مواد این ضوابط برای پروانه ضمانت نامه بانکی به مبلغ دوهزار (۲۰۰۰) میلیون ریال برای شهرهای بزرگ و برای سایر مراکز استان ها به مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال و برای سایر شهرها مبلغ دویست (۲۰۰) میلیون ریال به صورت بدون قید و شرط و معتبر برای طول مدت پروانه، توسط متقاضی به سازمان سپرده می شود.
متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری اینترنتی کلیه بانک های شبکه شتاب اقدام نمایند.

همچنین طبق مصوبه شماره 2 جلسه شماره 253 مورخ 1395/11/24 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متقاضیان می-توانند در صورت تمایل نسبت به دریافت پروانه "با تسهیلات ویژه جهت به کارگیری افراد معلول و جانباز" اقدام نمایند. مطابق ماده 2 این مصوبه، در صورت احراز شرایط جهت دریافت این پروانه وبا تایید این سازمان، به ازای معرفی و استخدام هر فرد معلول مطابق فهرست افراد معلول معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور و یا فهرست افراد جانباز معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضی مشمول 5% تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز خواهد شد. 
متقاضیان در صورت دارابودن شرایط لازم جهت بهره مندی از تخفیف حق امتیاز مطابق مفاد مصوبه یادشده، می بایست نسبت به ارائه اطلاعات و اسناد لازم و مثبته (شامل ارائه معرفی نامه و تائیدیه از سازمان بهزیستی کشور برای فهرست افراد معلول، حداقل شامل مشخصات هویتی افراد، تحصیلات، تجارب و مهارت های افراد معلول، تائیدشده و مهمور به مهر سازمان بهزیستی مطابق فرم های مشخصات افراد جانباز و مشخصات افراد معلول) به این سازمان اقدام نمایند.

 
 

نظری ثبت نشده است

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره ۱۷، ساختمان شماره یک

ساعات کاری سازمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن گویا: ۰۹۶۳۶۹

public_relationcra.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
Powered by Tetis PORTAL